Algemene voorwaarden

Vragen? Neem contact op

Algemene voorwaarden

1.0 Toepasbaarheid

 • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Bontekoe Coaching met betrekking tot coaching, training en retraites, ook wel aangeduid als ‘begeleidingstraject’ of ‘coaching’.
 • 1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Bontekoe Coaching.

 

2.0 Aanbieding en Overeenkomst

 • 2.1 Een aanbieding is geldig gedurende maximaal 14 dagen, tenzij anders vermeld. Aanvaarding na deze termijn bindt Bontekoe Coaching niet.
 • 2.2 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de aanbieding door de opdrachtgever of, in geval van coaching, door ondertekening van het coachingscontract.
 • 2.3 Mondelinge toezeggingen zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging.
 • 2.4 Na ondertekening heeft de opdrachtgever veertien dagen bedenktijd om de opdracht zonder opgaaf van redenen of kosten te annuleren.

 

3.0 Annulering door Opdrachtgever

 • 3.1 De opdrachtgever heeft het recht om deelname aan of de opdracht voor coaching, training of retraite te annuleren via aangetekende brief.
 • 3.2 Bij annulering meer dan één maand voor aanvang van de coaching, training of twee maanden voor een retraite, is de opdrachtgever 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd als administratiekosten.
 • 3.3 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang is de opdrachtgever 75% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
 • 3.4 Bij annulering binnen twee weken voor aanvang moet de opdrachtgever het volledige bedrag betalen.
 • 3.5 Bij tussentijdse beëindiging na aanvang is er geen recht op terugbetaling.

 

4.0 Annulering door Bontekoe Coaching

 • 4.1 Bontekoe Coaching kan bij ziekte, calamiteiten, of overmacht de coaching, training of retraite annuleren zonder opgaaf van redenen. De opdrachtgever heeft recht op volledige terugbetaling.
 • 4.2 Bontekoe Coaching kan tot twee weken voor aanvang een training annuleren als het minimumaantal deelnemers niet is bereikt.

 

5.0 Medewerking door de Opdrachtgever

 • 5.1 De opdrachtgever moet Bontekoe Coaching tijdig voorzien van alle benodigde medewerking, gegevens en informatie voor de werkzaamheden.
 • 5.2 Als de opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens moet verstrekken, moeten deze voldoen aan de door Bontekoe Coaching gespecificeerde eisen.

 

6.0 Wijzigingen

 • 6.1 Bontekoe Coaching overweegt wijzigingsverzoeken welwillend, maar is niet verplicht hiermee in te stemmen.
 • 6.2 Toestemming voor wijzigingen moet schriftelijk worden gegeven.
 • 6.3 Wijzigingen kunnen de prijs en uitvoeringstijd beïnvloeden en zullen volgens de geldende tarieven worden gefactureerd.

 

7.0 Geheimhouding

 • 7.1 Beide partijen moeten vertrouwelijke informatie geheimhouden, tenzij anders overeengekomen.

 

8.0 Prijs

 • 8.1 De prijzen zijn exclusief belastingen, maar Bontekoe Coaching kan BTW in rekening brengen, zelfs als de opdrachtgever niet BTW-plichtig is.

 

9.0 Betaling

 • 9.1 Betaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders overeengekomen.
 • 9.2 Bij niet-tijdige betaling kan Bontekoe Coaching rente en incassokosten in rekening brengen.

 

10.0 Auteursrecht

 • 10.1 Het auteursrecht op brochures en materiaal berust bij Bontekoe Coaching en mag niet zonder schriftelijke toestemming worden gepubliceerd of vermenigvuldigd.

 

11.0 Aansprakelijkheid

 • 11.1 De aansprakelijkheid van Bontekoe Coaching is beperkt tot extra kosten voor de opdrachtgever als een ander de opdracht moet voltooien.
 • 11.2 Bontekoe Coaching is niet aansprakelijk voor vertragingen. Bedrijfsschade is uitgesloten.
 • 11.3 De opdrachtgever vrijwaart Bontekoe Coaching voor aanspraken van derden.

 

12.0 Klachtenprocedure

 • Bontekoe Coaching is aangesloten bij CAT en SKJ, en de nieuwe WKKGZ geschilleninstantie GAK.

 

13.0 Geschillen

 • 13.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 • 13.2 Geschillen worden beslecht door de Nederlandse rechter, zelfs als de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.